Din practica în cadrul instanţei se ridică în mod frecvent discuţia dacă expertul tehnic judiciar, având specializarea evaluarea bunurilor imobile (sau mobile) trebuie să respecte vreo normă depregătire profesională (un standard profesional) sau acesta poate elabora raportul de expertiză doar în baza cunoştinţelor pe care le deţine (lato sensu), eventual în baza unei experienţe aşa zis „profesionale” în domeniul în care i se solicită să emită o opinie avizată.

Aspectul învederat anterior se naşte în special atunci când se emit rapoarte de expertiză fără a avea la bază criterii obiective, profesionale – de regulă aceste rapoarte fiind ipse dixit, bazându-se exclusiv pe autoritatea de necontestat a opiniei expertului judiciar.

În fața acestor provocări se ridică întrebarea: în ce măsură Standardelede de Evaluare a Bunurilor emise de către ANEVAR sunt obligatorii în vederea realizării expertizei tehnice judiciare evaluatorii?

2 elemente esenţiale cu privire la necesitatea realizării expertizelor privind evaluarea bunurilor prin raportare la Standardele ANEVAR:

 1. Necesitatea deontologică a expertului tehnic judiciar (a evaluatorului imobiliar) de a se raporta la criterii profesionale şi obiective pentru emiterea opiniei profesionale (Standardele ANEVAR);
 2. Obligativitatea raportării la Standardele ANEVAR – inclusiv în cadrul expertizelor tehnice judiciare evaluatorii.

Punctual le voi trata pe fiecare în parte, după cum urmează:

 1. Necesitatea deontologică a expertului tehnic judiciar (a evaluatorului imobiliar) de a se raporta la criterii profesionale şi obiective pentru emiterea opiniei profesionale (Standarde ANEVAR)

În activitatea de elaborare a unei opinii profesionale expertul tehnic judiciar, tocmai pentru a emite o opinie obiectivă şi imparţială, trebuie să identifice criterii de referinţă la care să se raporteze.

Raportarea la criterii de referinţă de către expertul judiciar nu este necesară doar în vederea emiterii opiniei în mod obiectiv şi imparţial, ci şi pentru protejarea (consolidarea) opiniei expertului, în sensul în care opinia acestuia a fost îndrumată de ghiduri metodologice emise şi autorizate anterior speţei pe care o analizează de către un for/autoritate de reglementare în domeniu.

Pe fond, aceste criterii de referinţă reprezintă un tipar de colectare, procesare, analiză şi selecţie a informaţiei, respectiv de abordare şi prelucrare a datelor colectate astfel încât să se ajungă la cea mai argumentată concluzie, respectiv răspuns la obiectivul stabilit de către instanţă.

În lipsa raportării la criterii de referinţă, opinia expertului este susceptibilă de interpretare, este abuzivă şi subiectivă, părţile, cât şi instanţa, fiind lipsite în mod fundamental de opinia profesională idenpendentă la care s-a apelat tocmai pentru a se edifica în mod imparţial un aspect dedus judecăţii.

Aceste criterii de referinţă, în ceea ce priveşte evaluarea bunurilor imobile (şi mobile) se regăsesc în cadrul Standardelor de Evaluare a Bunurilor adoptate şi actualizate în mod frecvent de către ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România).

 

 1. Obligativitatea raportării la Standardele ANEVAR – inclusiv în cadrul expertizelor tehnice judiciare evaluatorii

Activitatea de expertiză tehnică judiciară, în speţă cea de evaluare a bunurilor, nu este o activitate profesională de sine stătătoare – în sensul în care activitatea exercitată de către expertul tehnic judiciar (autorizat de Minsterul Justiţiei să efectueze evaluări de bunuri) reprezintă o consecinţă a deţinerii prealabile de către expert a unei certificări (licenţieri/acreditări) în domeniul evaluării bunurilor. În vederea exemplificării, mă raportez la următoarele analogii a situaţiei menţionate: un avocat pentru a practica avocatura este obligatoriu să deţină licenţiere prealabilă în ştiinţe juridice, un medic pentru a practica medicina este obligatoriu să deţină licenţiere prealabilă în ştiinţe medicale etc (similar şi pentru expertul tehnic judiciar).

În acest sens, aplicabilitatea Standardelor ANEVAR, după cum voi preciza în cele ce urmează, în opinia mea, sunt obligatorii pentru realizarea expertizei judiciare.

Activitatea de evaluare a bunurilor (imobile şi mobile) este o activitate reglementată.

 1. Activitatea de evaluare a bunurilor este reglemtată prin Ordonanța Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de actul normativ menționat.

Potrivit Ordonanței Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, se prevede:

Art. 1

Prezenta ordonanţă reglementează activitatea de evaluare, precum şi modalitatea de organizare şi funcţionare a profesiei de evaluator autorizat.

Art. 2

(1) Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată de orice persoană care are calitatea de evaluator autorizat.

(2) Prin evaluare, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activităţi şi cu deontologia profesională de un evaluator autorizat.

(3) Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor reglementate de prezenta ordonanţă.

Art. 5

(1) Asociația are următoarele atribuţii:

 1. a) atribuie calitatea de evaluator autorizat şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare;
 2. b) organizează examenele pentru dobândirea calităţii de evaluator autorizat;
 3. c) adoptă standardele de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare;

 

Art. 12

 • Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobândită în condiţiile prezentei ordonanţe …………..

Art. 15

(1) Examenele pentru atribuirea calităţii de membru stagiar al Asociației se organizează de Consiliul director, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar adoptat de acesta.

(2) Pentru dobândirea calităţii de membru stagiar, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) să aibă studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autorităţile române competente, potrivit legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de licenţă, în domeniile propuse de către Consiliul director şi aprobate prin regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar;

…………

 1. c) să fie declarat admis la examenul organizat potrivit alin. (1);
 1. Activitatea experţilor tehnici judiciari este reglementată prin Ordonanţa nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, care prevede:

Art. 1

(2) Este expert tehnic judiciar orice persoană fizică ce dobândeşte această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, întocmit, pe specialităţi şi pe judeţe, respectiv pe municipiul Bucureşti. …..

Art. 7

Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândeşte pe bază de examen, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 10.

Art. 10

(1) Dobândeşte calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

……..

 1. c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă;

……

De subliniat trei prevederi esenţiale din cele două acte normative şi care se completează reciproc, şi anume:

 • 12 din cadrul Ordonanței Guvernului României nr. 24/2011 care prevede „Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobândită în condiţiile prezentei ordonanţe” – coroborat cu art. 15 alin. 2, pct. c (inter alia: admiterea în urma susţinerii unui examen);
 • 10 din cadrul Ordonanţei nr. 2 din 21 ianuarie 2000 care prevede „Dobândeşte calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 1. c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă;
 • 5 pct. c. din cadrul Ordonanței Guvernului României nr. 24/2011 care prevede că Asociația (ANEVAR) „adoptă standardele de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare”,

În opinia mea, din prevederile legale menţionare anterior, rezultă fără dubiu că rapoartele de evaluare extrajudiciare cât şi cele judiciare în mod obligatoriu trebuie să se raporteze la Standardele de Evaluare ANEVAR,  nefiind  o opţiune a expertului tehnic judiciar, ci o obligaţie a acestuia să le adopte şi să le implementeze la nivel de abordare în cuprinsul raportului. 

Desigur, se naște întrebarea: ce se întâmplă cu aplicabilitatea Standardelor ANEVAR în cazul obiectivelor stabilite de către instanța de judecată și care prin natura acestora nu pot fi aplicate sau nu sunt aplicabile Standardele ANEVAR? Răspuns …. într-un viitor articol.